Scritti sul Karate e le Discipline Orientali
 

Ho deciso di dedicare questa parte del sito ad uno stile di Iaido che sebbene io non pratichi mi piace molto spero di aver fatto cosa gradita ai visitatori

Fonte: http://iai.whaleeaters.org/

I KATA MUSO SHINDEN

OOMORI (Base) Hidenobu (Medio) Oku Iai (Seiza) Oku Iai (In Piedi)
Shoat-To Inaduma Kasumi Ikidure
Sa-To Iwanami Ryodume Ikitigai
U-To Namigaesi Sihogiri Itomagoi 1
Atari-To Nukiuti Sunegakoi Itomagoi 2
In-Yo-Shin-Tai Takiotosi Tanasita Itomagoi 3
Ryu-To Toraissoku Todume Kabezoi
Jun-To Ukigumo Torabasiri Moniri
Gyaku-To Urokoegaesi Towaki Sinobu
Seichu-To Yamaorosi   Sodesurigaesi
Koran-To Yokogumo   Sodome
In-Yo-Shin-Tai-Kaete     Somakuri
Bat-To     Turedati
      Ukengasi